អចលនទ្រព្យកំពុងមានសក្ដានុពលនៅ សិង្ហបុរី លើ FazWaz.sg

យើងដឹងពីបញ្ជីរបស់យើងល្អបំផុត។ សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីអចលនទ្រព្យដែលត្រូវតែមើលនៅលើគេហទំព័រ FazWaz.sg!

  • គម្រោងមុនសាងសង់
6 bedroom for sale at Victoria Park Villas in Central Region, សិង្ហបុរី
$8,620,000.00
6 8 1,015 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Victoria Park Villas

Leedon park, Bukit timah, Central Region, សិង្ហបុរី
  • គម្រោងមុនសាងសង់
3 bedroom for sale at Waterview in East region, សិង្ហបុរី
$1,180,000.00
3 2 104 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Waterview

Paya lebar east, Paya lebar, East region, សិង្ហបុរី
  • គម្រោងមុនសាងសង់
4 bedroom for sale at The Miltonia Residences in North Region, សិង្ហបុរី
$1,650,000.00
4 4 193 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

The Miltonia Residences

Yishun west, Yishun, North Region, សិង្ហបុរី
  • គម្រោងមុនសាងសង់
3 bedroom for sale at Treasure Crest in North-East Region, សិង្ហបុរី
$988,000.00
3 3 124 ម៉ែត្រការ៉េ ខុនដូ

Treasure Crest

Jalan kayu east, Sengkang, North-East Region, សិង្ហបុរី

គម្រោងអចលនទ្រព្យថ្មីៗនៅ សិង្ហបុរី

សូមពិនិត្យមើល សិង្ហបុរី អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យថ្មីដ៏ល្អបំផុត

0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ Nv Residences Real Estate Development in , East region 

Nv Residences

ចាប់ផ្តើមពី $900,000.00
Pasir ris town, Pasir ris, East region, សិង្ហបុរី
0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ Corals At Keppel Bay Real Estate Development in , Central Region 

Corals At Keppel Bay

ចាប់ផ្តើមពី $1,760,000.00 - $2,457,000.00
Maritime square, Bukit merah, Central Region, សិង្ហបុរី
0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ DUO Residences Real Estate Development in , Central Region 

DUO Residences

ចាប់ផ្តើមពី $3,960,000.00
Bugis, Downtown core, Central Region, សិង្ហបុរី
0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ RV Point Real Estate Development in , Central Region 

RV Point

ចាប់ផ្តើមពី $868,000.00
Robertson quay, Singapore river, Central Region, សិង្ហបុរី
0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ Waterview Real Estate Development in , East region 

Waterview

ចាប់ផ្តើមពី $1,180,000.00
Paya lebar east, Paya lebar, East region, សិង្ហបុរី
0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ Victoria Park Villas Real Estate Development in , Central Region 

Victoria Park Villas

ចាប់ផ្តើមពី $8,620,000.00 - $8,630,000.00
Leedon park, Bukit timah, Central Region, សិង្ហបុរី
0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ Urban Resort Condominium Real Estate Development in , Central Region 

Urban Resort Condominium

ចាប់ផ្តើមពី $5,839,000.00
Istana negara, Newton, Central Region, សិង្ហបុរី
0% ធានាត្រឡប់សម្រាប់ 0 ឆ្នាំ Treasure Crest Real Estate Development in , North-East Region 

Treasure Crest

ចាប់ផ្តើមពី $988,000.00
Jalan kayu east, Sengkang, North-East Region, សិង្ហបុរី

FazWaz.sg ឆានែលវីដេអូនៃអចលនទ្រព្យ

មើលវីដេអូលក្ខណៈពិសេសនៃគម្រោងអចលនទ្រព្យកំពូលៗ!